V současné době se výrobci parkovacích systémů nerozlišují podle kvality hardwaru, ale podle nabídky softwarových produktů, které je možné na parkovacím systému použít, resp. následně doplnit k již provozovanému systému.

Pro velká světová letiště byl vyvinut rezervační systém přes internet, tzv. pre-booking ticketing, který umožňuje, aby klient přes internet provedl přesnou rezervaci parkoviště na konkrétní termín letu, případně i definoval, jaké služby by na odstaveném vozidle ještě požadoval, jako např. zabezpečení technické kontroly, umytí vozidla atd. Systém je možné realizovat buď na principu zadání registrační značky (RZ) vozidla, kdy se při příjezdu vozidla k vjezdovému stojanu a přečtení RZ automaticky zvedne vjezdová závora, nebo na zadání určité kombinace čísel uvedených na kreditní kartě, nebo na bázi čárového kódu. V současné době jednáme s Letištěm Praha, a. s., o jeho možném nasazení a používání pro cestující veřejnost.

V případě opuštění parkoviště v definovaném časovém období je stejný princip použit i pro výjezd vozidla z parkoviště. V případě překročení povolené a uhrazené časové lhůty je řidič povinen uhradit parkovací poplatek, a to buď na ruční pokladně, nebo na automatické pokladně – a tento poplatek např. požadovat uhradit po letecké společnosti, která zpoždění zavinila.

Dalším moderním trendem je vybavování parkovišť speciálními kamerami na čtení registračních značek vozidel. Systém čtení RZ se již používá několik let, kdy Designa Praha první takovýto systém instalovala již v roce 2003. Od té doby došlo k dalšímu vývoji této technologie, a to tím směrem, že dnes se i tento systém provozuje pod serverem pro parkovací systém, kamery jsou prakticky průmyslové PC, ve kterém jsou uložena všechna možná data jak o rezidenčních číslech vozidel, tak i např. odcizených vozidel, nebo RZ vozidel, která jsou na černé listině provozovatele. Systém je tedy používán jak pro zvýšení bezpečnosti parkování, tak i pro jednodušší manipulaci pro rezidenční stání, případně je i dnes používán v nákupních centrech pro urychlení odbavení vozidel na výjezdových stojanech a tím zvýšení propustnosti. Tento systém již od loňského roku např. provozujeme na parkovišti Benešova v Brně.

Dalším moderním trendem je nasazení navigačního systému na parkovišti samotném. Tento systém byl vyvinut hlavně pro velká letiště, kde lidé dosti komplikovaně hledali volná parkovací místa. Dnes se ale jeho použití rozšířilo i do velkých nákupních center, a to z důvodů jak výše popsaných, tak i z důvodů ekologických (méně bloudění v podzemních garážích), ekonomických (rychlejší obsazení a i následně uvolnění parkovacího místa) a bezpečnostních (možnost sledování délky parkování na jednotlivých parkovacích místech s možností např. hlídání stání vozidla po dobu zaparkování vozidla na letišti). Systém je samozřejmě vyvinut pro spolupráci s ostatními bezpečnostními systémy v objektu. Tento systém v současné době realizujeme na projektu River Park v Bratislavě a již se podílíme na projektování podobného systému v dalších nákupních centrech.

Další novinkou na českém a slovenském trhu je příprava možnosti placení parkovného na parkovištích pomocí SMS zpráv. Tento systém bude možné případně rozšířit i na snížení parkovného pro řidiče za předpokladu, že dá souhlas se zasíláním reklamních SMS (toto se týká obchodních center). Systém je v současné době připraven k provozování podobným způsobem, jak je již např. využíván v pražské MHD, kdy na parkovacím lístku bude vytištěno unikátní číslo, které řidič v předepsaném formátu odešle pomocí SMS před opuštěním parkoviště. V sekundovém taktu dostane zpět odpověď, že úhrada parkovného byla provedena a že např. do 15 minut musí opustit parkoviště. Placení na parkovištích pomocí SMS zpráv je již několik let provozováno v řadě zemí, u nás bylo jeho zavedení značně ovlivněno vysokými finančními požadavky mobilních operátorů za poskytnutí jejich služeb. Nyní se již situace v tomto směru zlepšuje, takže je veliká pravděpodobnost, že i u nás se brzy dočkáme první realizace.Hlášení pomocí SMS nebo e-mailem je možno též využít i pro udržující personál, kdy mu pomocí tohoto média může řídicí server zaslat hlášení o poruše, nedostatku spotřebního materiálu, peněz v pokladnách apod. Tuto zprávu je možné současně zaslat více příjemcům najednou.

Další oblastí, kterou se v současné době zabývají všichni významní výrobci parkovacích systémů, je zavedení a používání tzv. vzdáleného serveru. Dnes jsou již SW aplikace na jednotlivých serverech tak složité a drahé a vyžadují velmi časté provádění SW modernizací, že se velkým provozovatelům, kteří provozují větší množství parkovacích domů, a to i v různých městech nebo zemích, již nevyplatí si nechat ke každému parkovacímu systému dodat řídicí server. Nejmodernější realizace jsou již prováděny tak, že např. řídicí server pro 60 parkovacích domů umístěných v různých zemích světa je umístěn v naší centrále v Kielu a pomocí internetového připojení jsou jednotlivé parkovací domy vzdáleně připojeny k tomuto serveru, a to včetně telefonického dorozumívání se s obsluhou. V případě výpadku spojení přes internet pracují jednotlivé parkovací systémy v offline režimu, kdy jsou veškeré události nadále zaznamenávány do paměťových médií jednotlivých koncových zařízení a po obnovení spojení jsou opět přenesena do řídicího serveru. V případě technických potíží řidiče se systémem volá řidič operátorku na centrálním pracovišti (může být samozřejmě mimo umístění centrálního serveru) a ta již následně vyrozumí technickou obsluhu v příslušném městě. Díky tomuto řešení může technická obsluha zabezpečovat i další přídavné činnosti než jenom parkování.

V oblasti médií se dnes již běžně nabízí RFID technologie, kdy námi nabízené pasivní čipy mohou mít čtecí vzdálenost až do 10 m, takže je umožněno velmi elegantní vjetí nebo vyjetí rezidenčních vozidel nebo vozidel rychlého nasazení do/z příslušné zóny. Zajímavá je na těchto čipech i skutečnost, že jejich výrobci již dnes garantují jejich životnost minimálně po dobu šesti let. V oblasti přístupových systémů jsme schopni dnes nabídnout i takové kombinované řešení, že např. lyžařskou permanentku je možné použít na bezplatné vyjetí z parkoviště, na které jsme ráno odstavili vozidlo. Systém je možné nastavit tak, že tato funkce je platná po celou dobu platnosti lyžařské permanentky, např. po dobu jednoho týdne, kdy řidiči je garantováno, že i po opuštění parkoviště a následném vrácení mu bude rezervováno parkovací místo. Pro tuto aplikaci zatím v ČR a SR hledáme vhodného partnera.